Bo i bostadsrätt

Som medlem i BRF Borren 39 äger du och de andra medlemmarna tillsammans bostadsrättsföreningens fastighet. Det innebär att medlemmarna via sin styrelse själva bestämmer över förvaltningen av fastigheterna och fattar beslut om vilka avgifter som ska betalas till föreningen. Att bo i bostadsrätt är ett aktivt boende! Engagemang från var och en är en direkt förutsättning för att det ska fungera.

 

Rättigheter och skyldigheter
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi, i enlighet med våra stadgar, om det som gäller för vår förening. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker nå lösningar som fungerar för alla.

 

Vem ansvarar för vad?
Styrelsen ansvarar för fastigheternas yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstuga, med mera).  Du har ansvar för det inre underhållet i din lägenhet. Byte av spis, kylskåp eller renovering av golv, väggar och tak är exempel på inre underhåll.

 

Underhållsplan
Underhållsplanen uppdateras varje år och beskriver när olika reparationer av föreningens hus ska ske och hur mycket pengar som behöver sättas av till detta. Underhållsplanen ska med andra ord trygga föreningens framtida behov av kapital för det underhåll som krävs för att vidmakthålla fastigheten i gott skick.

 

Andelstal och månadsavgift
De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror t.ex. på storleken på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift ("hyra").  Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader.

 

Styrelse
Verksamheten i bostadsrättsföreningen leds av styrelsen, vilken väljs på ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Styrelsemöten hålls ungefär 10 gånger per år. Styrelsen består av personer som själva bor i föreningen. Ni kan alltid kontakta styrelsen om ni har några idéer om förbättringar, frågor rörande föreningen eller andra synpunkter. Kontakta valberedningen om du är intresserad av vara med i styrelsen.

 

Valberedning
På stämman utses en valberedning.  Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen.

 

Årsredovisning
När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året, årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren. Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut innan stämman. De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner på hemsidan.

 

Stämma (årsmöte)
Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, senast i juni. Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m.fl. för kommande år. Stämman är en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och lämna synpunkter på verksamheten. Om du vill att ett ärende ska behandlas på stämman ska detta anmälas till styrelsen med en skriftlig motion senast den 31/3. Det är bara medlemmar som får rösta på stämman. För att få rösta måste du dessutom ha betalat dina månadsavgifter. Även om du innehar flera bostadsrätter har du endast en röst. Äger du bostadsrätten tillsammans med någon annan har ni tillsammans en röst.

Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Som ombud kan du välja din make, registrerad partner, sambo, ett syskon, en förälder eller ett barn. En annan medlem i föreningen, t. ex. din granne, kan också vara ombud för dig. Man kan bara vara ombud för en person. På stämman ska ombudet visa upp en fullmakt som är daterad, högst ett år gammal och undertecknad av båda parterna. Du har också rätt att ta med dig ett biträde till stämman. Biträde kan vara någon av de personer som du också kan välja som ombud. Protokollet från stämman ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman om du som medlem vill ta del av det.

 

Extrastämma
En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller 10% av samtliga röstberättigade. På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

Engagera dig!
För att föreningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att medlemmarna engagerar sig i föreningens verksamhet. Det finns många sätt att engagera sig:

 

  • Kontakta styrelsen om det är någon fråga som du vill att styrelsen ska behandla på ett styrelsemöte

  • Kom till årsmötet

  • Skriv en eller flera motioner till årsmötet

  • Gå med i en arbetsgrupp, t.ex. trädgårdsgruppen eller starta tillsammans med styrelsen en ny arbetsgrupp

  • Ställ upp för val till någon post i styrelsen eller ledamot i valberedningen